டைம்ஸ் தொகுப்பை எண்வரிசைப்படுத்தல்

டைம்ஸ் தொகுப்பு, திரைப்படம், விளையாட்டு, கலை, அரசியல், பொருளாதார நடவடிக்கைகள்...

வாக்காளர் பட்டியலை எண்வரிசைப்படுத்தல்

முதலில் காலனித்துவ செயலகமும் அதன் பின்னர் தேர்தல் திணைக்களமும் வாக்காளர் பட்ட...

நெதர்லாந்து அரசாங்கம் - பரஸ்பர கலாசார மரபுரிமைகள் தொடர்பான கருத்திட்டம்

ஒல்லாந்தர் பதிவேடுகளைப் புனரமைத்தல் ஒல்லாந்தர் அறிக்கைகளை நுண் திரைப்படம...

Department of National Archives Sri Lanka

தேசியஆவணக் காப்பகத்
துறை
இலங்கை

Last Modified: 2024-05-29 09:58:09~ சேவையக நேரம்: 2024-07-14 10:20:29