தீவில் உள்ள அனைத்து வெளியீடுகளின் சட்டப்பூர்வ வைப்புத்தொகையாகää தேசிய சுவடிக்காப்பகம் 1973 ஆம் ஆண்டின் தேசிய ஆவணக்காப்பகச் சட்டம் எண். 48 இலிருந்து வேறுபட்ட செயல்பாட்டைச் செய்கிறது. எனவேää பணிப்பாளர் நாயகம் தேசிய சுவடிக்காப்பகம் புத்தகங்கள் மற்றும் செய்தித்தாள்களின் பதிவாளராகவும் உள்ளது. இந்த பிரிவு தீவில் வெளியிடப்படும் புத்தகங்கள் மற்றும் செய்தித்தாள்களை பதிவு செய்வதற்கும் மாநிலத்திற்கான சட்ட வைப்புத்தொகையை பராமரிப்பதற்கும் பொறுப்பாகும்.


செய்தித்தாள்களைப் பதிவு செய்தல்ää நாளிதழ் பட்டியல்கள் மற்றும் அவற்றின் அச்சு இயந்திரங்களைப் புதுப்பித்தல் மற்றும் செய்தித்தாள்களைப் பதிவு செய்தல்ää அச்சகங்களை ஆய்வு செய்தல்ää வெளியீடுகளின் பட்டியலை கணினிமயமாக்குதல்ää மாதாந்திர பிரகடனங்களைப் பதிவு செய்தல் மற்றும் வர்த்தமானிகளுக்கான குறியீடுகளைத் தயாரித்தல் ஆகியவை இப்பிரிவின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.


உத்தியோகபூர்வ வெளியீடுகள் உட்பட அனைத்து வெளியீடுகளின் ஐந்து பிரதிகள் சுடீN 1 படிவத்துடன் அச்சுப்பொறிகள் மற்றும் வெளியீட்டாளர்கள் கட்டளையின் கீழ் தேசிய ஆவணக் காப்பகத் துறைக்கு அனுப்பப்படும். (சுடீN படிவங்களை தேசிய ஆவணக் காப்பகத் திணைக்களத்திலிருந்து அல்லது றறற.யசஉhiஎநள.பழஎ.டம என்ற இணையத்தளத்திலிருந்து பெறலாம்). தலா ஒரு நகல் சட்டப்பூர்வ வைப்பு நகலாக தேசிய ஆவணக் காப்பகத்தில் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. தேசிய நூலகம் மற்றும் ஆவணப்படுத்தல் நிலையம்ää தேசிய அருங்காட்சியகங்களின் நூலகம்ää பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தின் நூலகம் மற்றும் ரு{ஹணு பல்கலைக்கழக நூலகம் ஆகியவற்றுக்கு தலா ஒரு பிரதி அனுப்பப்படுகிறது.


1832 முதல் நாட்டில் வெளியிடப்பட்ட புத்தகங்கள் மற்றும் பிற பொருட்கள் மற்றும் செய்தித்தாள்கள் தேசிய ஆவணக் காப்பகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு இணையாகää அனைத்து செய்தித்தாள்கள் மற்றும் அச்சகங்கள் திணைக்களத்தில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
•    1885 முதல் சட்டப்பூர்வ வைப்பு
•    1832 முதல் இலங்கையில் அச்சிடப்பட்ட செய்தித்தாள்கள்.
•    1885 முதல் தீவில் அச்சிடப்பட்ட புத்தகங்கள்.

புத்தகங்கள் மற்றும் செய்தித்தாள்களை பதிவு செய்வதற்கான சட்ட கட்டமைப்பு
அச்சகங்கள்
•    அச்சகங்கள் கட்டளைää 1902 இன் எண். 16.
•    அச்சகங்கள் (திருத்தம்) சட்டம் 1951 எண் 20.
•    அச்சகங்கள் (திருத்தம்) சட்டம் 1955 எண்.22.
•    அச்சகங்கள் (திருத்தம்) சட்டம் 1983 எண்.26.

அச்சுப்பொறிகள் மற்றும் வெளியீட்டாளர்கள்
•    அச்சுப்பொறிகள் மற்றும் வெளியீட்டாளர்கள் கட்டளைää 1885 இன் எண். 01.
•    அச்சுப்பொறிகள் மற்றும் வெளியீட்டாளர்கள் (திருத்தம்) சட்டம் 1951 எண் 28.
•    அச்சுப்பொறிகள் மற்றும் வெளியீட்டாளர்கள் (திருத்தம்) சட்டம் 1976 எண்.
•    அச்சுப்பொறிகள் மற்றும் வெளியீட்டாளர்கள் (திருத்தம்) சட்டம் 1983 எண் 27.

செய்தித்தாள்கள்
•    செய்தித்தாள் கட்டளைää 1839 இன் எண் 05.
•    செய்தித்தாள் (திருத்தம்) சட்டம் 1951 இன் எண். 18.
•    செய்தித்தாள் (திருத்தம்) சட்டம் 05 1976.

 

Department of National Archives Sri Lanka

தேசியஆவணக் காப்பகத்
துறை
இலங்கை

Last Modified: 2024-05-29 09:58:09~ சேவையக நேரம்: 2024-07-15 02:05:25