ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර

  ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික සේවා කාණ්ඩය සඳහා සංශෝධිත බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

  ප්‍රකාශන දිනය

  22.10.12

  අවසන් දිනය

  අධීක්‍ෂණ කළමනාකරණ සහකාර කාර්මික - ජාතික ලේඛනාරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ශ්‍රේණිය

  අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර කාර්මික ශිල්පියා සඳහා සංශෝධිත බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය - ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ශ්‍රේණිය

  ප්‍රකාශන දිනය

  22.10.12

  අවසන් දිනය

  ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන II කාණ්ඩය

  ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන II කාණ්ඩයේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම් සහ උසස්වීම් පටිපාටිය

  ප්‍රකාශන දිනය

  22.10.13

  අවසන් දිනය

  ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ආශ්‍රිත නිලධාරී සේවා කාණ්ඩය (MN4) සඳහා බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

  ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ආශ්‍රිත නිලධාරී සේවා කාණ්ඩය (MN4) සඳහා බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

  ප්‍රකාශන දිනය

  22.10.13

  අවසන් දිනය

  ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ I කාණ්ඩයේ ක්ෂේත්‍ර/ ලිපිකරු නිලධාරි සඳහා උසස්වීම් පටිපාටිය

  ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ I කාණ්ඩයේ ක්ෂේත්‍ර/ ලිපිකරු නිලධාරි සඳහා උසස්වීම් පටිපාටිය

  ප්‍රකාශන දිනය

  22.11.08

  අවසන් දිනය

  කළමනාකරණ සහකාර සුපිරි පන්තියේ තාක්ෂණික නොවන සේවා කාණ්ඩය සඳහා බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

  ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර සුපිරි පන්තියේ තාක්ෂණික නොවන සේවා කාණ්ඩය සඳහා බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

  ප්‍රකාශන දිනය

  22.11.08

  අවසන් දිනය

  ප්‍රාථමික තාක්ෂණික නොවන සේවා කාණ්ඩය සඳහා බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

  ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික තාක්ෂණික නොවන සේවා කාණ්ඩය සඳහා බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

  ප්‍රකාශන දිනය

  22.11.08

  අවසන් දිනය

  ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා කාණ්ඩය සඳහා බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

  ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා කාණ්ඩය සඳහා බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

  ප්‍රකාශන දිනය

  22.11.08

  අවසන් දිනය

Department of National Archives Sri Lanka

ජාතික ලේඛනාරක්ෂක
දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකාව

යාවත්කාලීනය: 2024-05-29 09:58:09~ සේවාදායක වේලාව​: 2024-07-15 02:33:44