තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය විනිවිදභාවයේ සහ යහපාලනයේ සංස්කෘතියකට අනුගත වන සියලුම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය සංවර්ධනය කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම, ඵලදායි ලෙස විනිශ්චය කිරීම සහ සියලු රාජ්‍ය අධිකාරීන්ගේ ක්‍රියාදාමයන් අධීක්ෂණය කිරීම සහ පුරවැසියන් සියල්ලන් පිළිබඳව වඩාත් 'දැනුවත්' වීමට හේතු වන ක්‍රියාශීලී හෙළිදරව් කිරීම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම. ඒවාට අදාළ තොරතුරු.

තොරතුරු නිලධාරියා

Department of National Archives Sri Lanka

ජාතික ලේඛනාරක්ෂක
දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකාව

යාවත්කාලීනය: 2024-05-29 09:58:09~ සේවාදායක වේලාව​: 2024-07-14 09:07:41