ටයිම්ස් එකතුව අංකිතකරණය කිරීම

සිනමාව, ක්‍රීඩා, කලාව, දේශපාලනය, ආර්ථික කටයුතු, සංස්කෘතික කටයුතු සහ ආගමික කටය...

ජන්දහිමි නාම ලේඛන අංකිතකරණය

පළමුව යටත් විජිත ලේකම් කාර්යාලය සහ ඉන් පසුව මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ජන්...

අනෝන්‍ය සංස්කෘතික උරුමයන් පිළිබඳ ව්‍යාපෘතිය

කාර්යයන් ලන්දේසි ලේඛන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. ලන්දේසි ...

Department of National Archives Sri Lanka

ජාතික ලේඛනාරක්ෂක
දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකාව

යාවත්කාලීනය: 2024-05-29 09:58:09~ සේවාදායක වේලාව​: 2024-07-15 01:46:13