මාර්ගගත වෙන්කිරීමේ පෝරමය


උත්සවය අවසානයේ ශ්‍රවණාගාරය එහි දේපළවලට හානියක් නොවන පරිදි භාරදීමට මම එකඟ වෙමි. යම් හානියක් සිදුවී ඇත්නම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නියම කරන ලද දඩ මුදල ගෙවීමට සහ දෙපාර්තමේන්තුවට අප්‍රසන්න තත්ත්වයක් ඇති නොකරන ලෙසට මම වැඩිදුරටත් එකඟ වුයේ ඉහත කරුණු සියල්ල දැන දැනගෙනයි


Department of National Archives Sri Lanka

ජාතික ලේඛනාරක්ෂක
දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකාව

යාවත්කාලීනය: 2024-05-29 09:58:09~ සේවාදායක වේලාව​: 2024-07-15 00:34:38