මුල් පිටුව සේවාවන්

සේවාවන්

Permissions for the Archaeological Impact Assessments (පුරාවිද්‍යා බලපෑම් ඇගයුම් මූලික නිරීක්ෂණ ලබාදීම)

Permissions for the Mineral Extractions (ඛනිජ හා පාෂණ නිස්සාරණය සඳහා නිර්දේශ ලබාදීම)

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020 දෙසැම්බර් 02 වෙනි බදාදා, 02:39